Centrum i peryferia – w którą stronę patrzeć?

Daty

02.07 / 17:00

Daty

02.07 / 17:00

Czas

1H30'

Język

polski

Bilety

wstęp wolny

Do XX wieku, pod względem hierarchii i przydziału praw, świat był skolonizowany przez Europę. Ona wyznaczała jego kulturowe centrum – polityczne, ekonomiczne i kulturowe. Jak zmienia się geografia artystyczna pod wpływem procesów dekolonizacji i globalizacji? Czy wolno nam jeszcze mówić o kulturze w terminach „centrum” i „peryferia”? Czy, na jakich polach i w jaki dokładnie sposób europejska kultura się dekolonizuje? Jakie problemy, paradoksy wiążą się z tym procesem przeobrażania kulturowej różnorodności w literaturze, sztuce i teatrze?

*** UA ***

Центр і периферія – куди дивитися? / Моніка Бобако, Малгожата Щурек, Дорота Семенович 

До ХХ століття, з точки зору ієрархії та розподілу прав, світ був колонізований Європою. Вона була визначником його культурного центру – політичного, економічного і культурного. Як змінюється мистецька географія під впливом процесів деколонізації та глобалізації? Чи досі можна говорити про культуру в категоріях «центр» і «периферія»? Чи, в яких сферах і як саме відбувається деколонізація європейської культури? Які проблеми та парадокси пов’язані з цим процесом трансформації культурного розмаїття в літературі, мистецтві та театрі?