Regulamin

REGULAMIN MALTA FESTIVAL POZNAŃ ORAZ IMPREZ MASOWYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ MALTA

Regulamin imprez organizowanych przez Fundację MALTA:

  • zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków
  • zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac
  • zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
  • zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia

Fundacja Malta zaprasza na wydarzenia. Organizatorzy pragną odpowiedzieć na potrzebę uczestnictwa w kulturze różnych jej odbiorców i spełnić narzucone przez pandemię ogólnokrajowe obostrzenia. Pamiętajmy, żeby dbać o siebie i przestrzegać regulaminu Imprezy oraz zaleceń sanitarnych. Przestrzeganie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezach i korzystania przez nie z miejsca, na którym przeprowadzane są Imprezy, a także urządzeń, znajdujących się na nich, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprez w związku z samym faktem uczestnictwa lub nabyciem biletu wstępu na Imprezy.

 

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie:
• Przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Dotyczy również wydarzeń które nie podlegają ustawie, chyba że wskazano inaczej
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 964
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy kolejnych edycji Festiwalu MALTA oraz Nostalgia czyli Fundację Malta. Dotyczy również innych Imprez w których bierze udział Fundację MALTA z siedzibą w Poznaniu przy ul Ratajczaka 44 61-728 Poznań, chyba że wskazano inaczej.
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprez będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z uczestnictwem w Imprezie zarówno przez nabyci biletu wstępu, wejściówkę bądź sam fakt uczestnictwa
5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
– „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy może podlegać wymianie na Identyfikator (opaskę). Bilet może być również wejściówką, zaproszeniem. W przypadku Imprez na które nie trzeba okazywać biletu, wejściówki, zaproszenia Bilet oznacza zgodę na regulamin niniejszy regulamin i ewentualny regulamin uszczegóławiający niniejszy

– „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator może mieć postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, wzór opaski ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
– „Sektory” oznacza poszczególne strefy zgodnie z mapką danej Imprezy;”
– „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem pracowniczym, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory pracownicze umieszczone w widocznym miejscu, z wzorem obowiązującym na danę imprezę można się zapoznać w biurze Fundacji na 14 dni przed danym wydarzeniem.

– „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony teren podany przez Organizatora dla każdej z Imprez lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;

– „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie biletu lub Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu lub uczestniczącego w Imprezie. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 15-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej wymagane jest podpisanie i pobranie oświadczenia;. Pobierz oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za osobę małoletnią. Osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia – samodzielnie
– „Dystrybutor biletów”- oznacza firmę upoważnioną przez Organizatora do dystrybucji biletów na Imprezy. Przy sprzedaży biletów za pośrednictwem dystrybutora obowiązuje jego regulamin w zakresie sprzedaży biletów. W zakresie zwrotów i odwołań obowiązuje niniejszy regulamin.
– „Siła wyższa”- za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań
– „Strefa Gastronomiczna” – wyznaczone w odpowiednim miejscu na terenie imprezy bądź poza terenem imprezy miejsce, w którym Uczestnicy Imprezy będą mogli nabyć za m. in. napoje (zimne i ciepłe), posiłki (zimne i ciepłe);
6. Regulamin dostępny jest w formie wydruku w punkcie informacyjnym, przy wejściach na wybrane wydarzenia bądź na stronie Nota prawna.
7. Regulamin jest udostępniany osobie uczestniczącej, nabywającej bilet, odbierającej wejściówkę uprawniającą do uczestnictwa w Imprezie (zwany dalej „Biletem”) przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu/odebraniem wejściówki.
8. Dokonanie zakupu Biletu /odebrania wejściówki po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do respektowania jego postanowień.
9. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Imprezie, niezależnie od tego czy nabyły Bilet/ odebrały wejściówkę osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.
10. Przypominamy, że zgodnie z ogólnym regulaminem imprezy, obsługa może nie wpuścić bądź wyprosić osobę nieprzestrzegającą jej zaleceń, ponadto osoby spóźnione nie będą wpuszczane na imprezy w pomieszczeniach bądź gdy wymaga tego dana Impreza. Należy śledzić stronę www.malta-festival.pl
11. Niniejszy regulamin oraz zasady prezentowane w Regulaminie dotyczą w szczególności kwestii, z którymi widzowie powinni się zapoznać przed wejściem tj. zakupem biletu/odebraniem wejściówki. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami i o ich ścisłe przestrzeganie.
12.Organizator informuje, że z uwagi na dużą liczbę Uczestników, k konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

II. WSTĘP I SPRZEDAŻ BILETÓW:

1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, o których informacja znajduje się na stronie www.malta-festival.pl Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
3. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
4. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem wystarczy iż nabędą jeden bilet. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepełnosprawności w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację lub kartę parkingową oraz dokument potwierdzający tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport).
5. Prawo do wstępu na teren imprezy maja osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie, wejściówkę, akredytacje, odpowiedni identyfikator wydana przez Organizatora imprezy.
6.Uczestnicy imprezy w wieku 0-6 lat nie muszą nabywać biletu. Uczestnicy imprezy w wieku 7-12 lat mogą kupić bilet ze zniżką 50%. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku oraz danych dziecka oraz danych opiekuna prawnego w oparciu o dokumenty potwierdzające ich tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna).
7. Jeżeli wydarzenie będzie przeznaczone dla osób dorosłych bądź będzie podany limit wiekowy osoby nie spełniające tych warunków nie będą wpuszczane na teren Imprezy.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania promocji cenowych (na dowolny okres) w trakcie trwania sprzedaży internetowej bądź bezpośredniej. Ogłoszenie promocji cenowej nie uprawnia osób, które zamówiły lub zakupiły Bilet przed ogłoszeniem takiej promocji, do żądania obniżenia ceny i/lub zwrotu jej części. W przypadku zwrotów obowiązuje cena za jaką bilet został nabyty.

 

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości (jeżeli będzie miała miejsce wymiana na Identyfikator) oraz Bilet, który przy wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku od 0 do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy wejściu na Imprezę w przekaże podpisaną deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Powyższe dotyczy również sytuacji w której wejście jest bezpłatne.
2. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. III.1 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy :
– osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
– osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. IV.6 Regulaminu.
– osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
– osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

– osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

– osobie zakłócającej przebieg Imprezy Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom, bądź usunięcia ich z terenu imprezy:
– nie posiadającym Identyfikatora jeżeli jest wymieniany za bilet,
– noszącym buty o metalowych zakończeniach,
– których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
– nie posiadającym dokumentu tożsamości.
– śpiącym na terenie imprezy
– powodujących jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla innych osób bądź majątku na Terenie Imprezy
– osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
– osobie zakłócającej przebieg Imprezy
– posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,z wyłączeniem Uczestników imprezy wchodzących na Teren imprezy z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki lub puszki itp. służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku, a także paczki lub pakunki trwale zamknięte,
– posiadającym jakąkolwiek żywność z wyłączeniem Uczestników imprezy wchodzących na Teren imprezy z dzieckiem, jeśli wnoszona przez nich żywność jest niezbędna do podania dziecku posiłku,
– posiadającym jakiekolwiek pojazdy (np. rower, skuter, hulajnoga, deskorolka) lub rolki albo wrotki,

4. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem bądź Identyfikatorem,

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, w szczególności może to robić poprzez:
a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru bądź oznakowaniem;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego (nie dotyczy wszystkich Imprez) ;
d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym Kierownika do spraw Bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Zabrania się:
a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer, sprzętu nagrywającego audio-video. Na teren imprez można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe o matrycy do 5 MPix oraz tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd.
b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy ( o ile regulaminy szczegółowe nie mówią inaczej)
c) spania na Terenie Imprez
5. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu. Organizator uprzedza, że Impreza będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.
6. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. III.2 III.3 lub w pkt. IV.4 Regulaminu,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem lub zakłócających w inny sposób przebieg Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających, technik obrony, technik transportowych, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1120), w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
7. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
8. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
– ręczne wykrywacze metalu,
– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
9. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
– porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
10. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
12. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
13. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności marketingowej, reklamowej , promocyjnej na Terenie Imprezy.
14. Organizator wyznaczy strefy podziału Imprezy, informacje na ten temat będą zamieszczane przy odpowiednich Imprezach. Najczęściej będą to: Zaplecze techniczno-socjalne, Sektory, widownia – teren imprezy masowej,- Strefa VIP,- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,- Strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawane jest piwo są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupione tam piwo.
15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej
16. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
17. Uczestnik Imprezy nie jest uprawniony do wstępu na sceny, zaplecze scen, na teren stoisk handlowych i gastronomicznych w części przeznaczonej dla sprzedawców, do miejsc, pomieszczeń Służb Porządkowych lub miejsc, pomieszczeń przeznaczonych dla mediów.
18 . Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania Imprez. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video.
19. Duże natężenie dźwięków, pirotechniki, używanie świateł stroboskopowych i masowa liczba uczestników na Terenie Imprezy może być niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób z wysokim ciśnieniem krwi, schorzeniami serca, dla osób starszych, osób ze schorzeniami narządów ruchu, osób cierpiących na epilepsję lub osób z innymi schorzeniami lub osób osłabionych. Te osoby nie powinny uczestniczyć w imprezie bez uzyskania zgody lekarza. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy natychmiast poinformować służby porządkowe. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dźwięku zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk. Podczas Imprezy będą stosowane światła stroboskopowe
20. Wymagane jest wyciszenie dzwonków telefonów podczas wydarzeń kulturalnych

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

1. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe i podobne. Organizator podkreśla, iż głośne dźwięki są szczególnie szkodliwe dla dzieci oraz kobiet w ciąży jak również osób chorych na epilepsję. Osoby takie bądź osoby wprowadzające wymienione wyżej osoby na Imprezę czynią to na wyłącznie własną odpowiedzialność.
2. Impreza może być rejestrowana dowolną techniką przez Organizatora bądź osoby upoważnione. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony w trakcie transmisji bądź retransmisji z Imprezy w dowolnym czasie i miejscu. Organizator lub Sponsorzy lub Partnerzy utrwalają i rozpowszechniają przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy Imprezy i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Sponsorów lub Partnerów. Każdy z uczestników oświadcza niniejszym, iż wyraża zgodę na to, aby jego wizerunek z i/lub głos z momentem wejście na Teren Imprezy – w całości, ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów, zostały nieodpłatnie wykorzystane w dowolnych audycjach oraz innych przekazach tworzonych i/lub rozpowszechnianych przez Organizatora lub inne podmioty współpracujące lub transmitujące Festiwal i wydarzenia z nim związane, w tym ale nie wyłącznie w tzw. Telewizji Festiwalowej, archiwum Festiwalowym, w mediach społecznościowych Festiwalu i Organizatora, w formie i czasie przez nich ustalonych, jak również w przygotowanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych. Zezwolenie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego i nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie nieodpłatnego korzystania z mojego wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). Rozpowszechnianie wizerunku i/lub głosu, zgodnie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz danego uczestnika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu, zarówno przez Organizatora jak i jakikolwiek podmiot trzeci. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów. Podstawa prawną przetwarzana w/w danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Organizatora jest prowadzenie w/w działań marketingowych.
3. Organizator nie identyfikuje osób, których wizerunki utrwalono i nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania tych osób, wyłącznie po to, by zastosować się do przepisów o ochronie danych osobowych. W takich przypadkach zastosowania nie mają art. 15-20 RODO, chyba że osoba, której wizerunek utrwalono, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
5. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na Imprezę, która została odwołana.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu. Ponadto zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Informacja taka może być przez organizatora wysłana mailem, ogłoszona w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za artystyczne wykonanie występu przez artystę. Posiadacz biletu powinien zapoznać się z rodzajem sztuki uprawianej przez danego wykonawcę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie uwzględnia reklamacji na tle niespełnienia artystycznych oczekiwań posiadacza biletu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
8. Przypomina sie posiadaczowi biletu, iż bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany godziny, miejsca lub zmiany głównego punktu danej imprezy w programie imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem całości sumy, na jaka on opiewał.
9. W przypadku odwołania imprezy bilety mogą być przekazane do zwrotu do sześciu miesięcy od planowanej daty odbycia imprezy. W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu, W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy.
10. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie, dodatkowe koszty poniesione przez klienta (jak hotel, dojazd etc.) nie będą zwracane. Z wyjątkiem kosztów przewidzianych prawem. Organizator nie odpowiada jednak za koszty nałożone przez dystrybutorów
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty Imprezy o jeden dzień w przypadku działania siły wyższej, w takim przypadku zwroty biletów będą rozpatrywane indywidualnie. Zakupiony bilet upoważnia do ponownego wejścia na teren Imprezy.
12. W przypadku spóźnienia Uczestnika Imprezy organizator może nie wpuścić go na teren Imprezy jeżeli takie życzenie wyraził artysta. Informację o tym Imprezach których to dotyczy można uzyskać w biurze Organizatora.
13. Ze względu na powody higieniczne użytkowania sprzętów podczas imprez przez wiele osób, organizator bądź osoby uprawnione mogą chwilowo wyłączyć z użytkowania sprzęt, urządzenia, meble i inny majątek. W takim przypadku służby informacyjne mogą usunąć uczestników zajmujących te urządzenia bądź wykorzystujący dany sprzęt, urządzenia, meble i inny majątek.

 

VI. REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Fundacja MALTA, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny/adres e-mail składającego reklamację oraz przedstawiać powód jej złożenia.
3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 i 2 w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
4. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
5. Administratorem danych osobowych składających reklamacje jest Organizator. Podane dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą przechowywane przez okres niezbędny do jej rozpatrzenia lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Składający reklamacje ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na warunkach opisanych w RODO. Podanie danych osobowych przez składającego reklamacje jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety (jeżeli będą) dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora, patrona, mecenasa, partnera, współorganizatora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
4. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
6. Spory pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem Imprezy będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu bez uprzedniego informowania. O zmianach można dowiadywać się na stronie malta-festival.pl.
8. Pomimo zachowania wszelkich starań, Organizator może podać błędne informacje, w celu ich zweryfikowania należy skontaktować się bezpośrednio z biurem Organizatora.
9. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.malta-festival.pl oraz na terenie Imprezy. Odnośniki do nie go znajdują się również na stronach dystrybutorów biletów.

Zmiana

Poznań, 02 czerwca 2023 roku

 

Nota prawna

Zawartość serwisu www.malta-festival.pl, www.nostalgiafestival.pl, www.tworzeniekultury.pl w tym elementy tekstowe, graficzne, fotografie, filmy, layout strony, jest własnością Fundacji MALTA w Poznaniu i jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego.

Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem.

Fundacja MALTA w Poznaniu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały.

Fundacja Malta w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu i powstanie ewentualnych szkód w wyniku tego użytkowania – całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający witrynę.

Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

Uszczegółowienie wytycznych dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych w pomieszczeniach zamkniętych:

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA WIDZÓW

A. Organizator wskazuje, iż aktualne zalecenia i procedury związane z pandemią SARS-CoV-2 (opracowane na podstawie obowiązujących regulacji epidemicznych), które dotyczą uczestnictwa w pokazach filmowych i innych wydarzeniach festiwalowych zostaną opisane na stronie www.malta-festival.pl – każdy z uczestników wydarzeń festiwalowych zobligowany jest do ich przestrzegania i obserwowania zmian w zależności od zmian sytuacji epidemiologicznej. W sytuacji nieprzestrzegania procedur związanych z pandemią przez uczestnika pokazu filmowego lub wydarzenia festiwalowego, obsługa danego wydarzenia lub pokazu, uprawniona jest do wykluczenia takiej osoby, której nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystane wejście na wydarzenie.

B. Widzowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie Fundacji Malta zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania seansu, a także do stosowania się do wytycznych obsługi Fundacji Malta.

C. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie wydarzenia mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

D. Regulamin został zmieniony w dniu 02.06.2023 roku i pozostaje w mocy do odwołania.

E. Organizator ze swojej strony przygotuje zaplecze sanitarne dla artystów oraz widzów w przypadku imprez masowych.