Monika Bobako

Monika Bobako to filozofka, profesor UAM. Jest autorką książek Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej (2017) oraz Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania (2010), a także redaktorką tomu Teologie emancypacyjne (2013) oraz Islamofobia. Konteksty (2017). Interesuje się kwestiami rasy i rasizmu, problemami świata postkolonialnego (szczególnie społeczeństw muzułmańskich), a także problematyką feministyczną, zwłaszcza w kontekście teorii politycznej i filozofii religii. Jej obecny projekt badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, jest zatytułowany Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania.

*** UA ***

Моніка Бобако – філософиня, професорка УАМ. Вона є авторкою книг «Ісламофобія як технологія влади. Дослідження з політичної антропології» (2017) та «Стосунок демократії до іншості. Мультикультуралізм і фемінізм у перспективі політики визнання» (2010), а також редакторкою томів «Теології емансипації» (2013) та «Ісламофобія. Контексти» (2017). Моніка Бобако цікавиться питаннями раси та расизму, проблемами постколоніального світу (особливо мусульманських суспільств), а також феміністичними питаннями, особливо в контексті політичної теорії та філософії релігії.