Muzułmanie w Europie

Daty

01.07 / 17:00

Daty

01.07 / 17:00

Czas

1H30'

Język

polski

Bilety

wstęp wolny

Wyobrażenia na temat muzułmanów w europejskiej historii często się zmieniały: w zależności od sytuacji politycznej i ekonomicznej wyznawcy islamu fascynowali, co wręcz prowadziło do ich egzotyzacji, lub przerażali, postrzegano ich jako ludzi honorowych, mężnych, przywiązanych do tradycji lub jako barbarzyńców o wypaczonej seksualności i obyczajach. Jak w Europie zmieniał się polityczny i społeczny klimat wokół muzułmanów i islamu w XX wieku? Od kiedy przejawy muzułmańskiej tradycji, takie jak noszenie chusty przez kobiety, uliczne modlitwy, budowa meczetów, sklepy i bary halal, budzą w Europie kontrowersje? Czy europejscy muzułmanie tworzą w Europie jednorodne społeczności?

*** UA ***

Мусульмани у Європі / Агата Сковрон-Налборчик, Богуслав Загурський 

Сприйняття мусульман в європейській історії часто змінювалося: залежно від політичної та економічної ситуації послідовники ісламу викликали страх, а іноді – зацікавлення, що призводило до їх екзотизації. Їх сприймали як чесних, сміливих людей, прив’язаних до традицій, або як варварів зі спотвореною сексуальністю та звичаями. Як змінилось політичне і соціальне сприйняття мусульман та ісламу в Європі ХХ століття? Відколи такі прояви мусульманських традицій, як носіння хустки жінками, вуличні молитви, будівництво мечетей, халяльних магазинів і барів, викликають суперечки? Чи утворюють європейські мусульмани однорідні спільноти?