Polityka prywatności

I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE MALTA-FESTIVAL

I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis internetowy, działający pod adresem: “http://malta-festival.pl” (zwany dalej: “Serwisem”) jest prowadzony przez Fundację Malta z siedzibą w Poznaniu (61-728) przy ul. Ratajczaka 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150077, REGON: 634446340, będącą organizatorem wydarzenia kulturalnego o nazwie: “Malta Festiwal” (zwanego dalej: “Festiwalem”).
2. Dane kontaktowe do Organizatora: nr telefonu: +48 61 6231866, adres e-mail: office@malta-festival.pl.
3. W Serwisie prezentowane są informację na temat Festiwalu.
4. Serwis umożliwia Użytkownikom:
a. rejestrację/założenie konta,
b. złożenie branżowego wniosku akredytacyjnego,
c. złożenie wniosku o wolontariat,
d. zapisanie się do usługi “Newsletter”.

 

II.
ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu jest Organizator.
2. Do dnia 25 maja 2018 roku, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej: “UODO”), a po dniu 25 maja 2018 roku, tj. z chwilą wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: “RODO”) – zgodnie z RODO.
3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO oraz art. 4 pkt 9 RODO.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, zgodnie z art. 21 RODO.
W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem, którego dane zostały wskazane w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności.
9. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

III.
REJESTRACJA W SERWISIE

1. Założenie konta w Serwisie wymaga wskazania następujących danych osobowych przez Użytkownika:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. adres zamieszkania (opcjonalnie).
2. Założenie konta w Serwisie umożliwia Użytkownikom korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym personalizację harmonogramu Festiwalu poprzez oznaczenie wybranych wydarzeń, w których Użytkownik chce uczestniczyć.
3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe w postaci adresu zamieszkania są przetwarzane przez Organizatora w celu wysłania Użytkownikowi pisemnej broszury, zapowiadającej kolejne edycje Festiwalu.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO / art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród uczestników poprzez zapewnienie im możliwości personalizacji harmonogramu Festiwalu.
7. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

 

IV.
WNIOSKI AKREDYTACYJNE

1. Złożenie branżowego wniosku akredytacyjnego wymaga wskazania następujących danych osobowych przez Użytkownika:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. firma,
e. adres firmy,
f. NIP firmy.
2. Złożenie branżowego wniosku akredytacyjnego umożliwia (lecz nie gwarantuje) Użytkownikowi uzyskanie zgody Organizatora na udział w wybranych wydarzeniach Festiwalu na warunkach opisanych w Regulaminie akredytacji.
3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu, wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO / art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród dziennikarzy oraz osób z branży medialnej, kulturalnej i teatralnej.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
7. Dane osobowe Użytkowników składających wnioski akredytacyjne mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) następującemu podmiotowi: Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 na warunkach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC posiada certyfikat Privacy Shield (Tarcza Prywatności), który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wskazuje na odpowiedni stopień ochrony i zabezpieczeń dla przekazywanych danych osobowych.

 

V.
WOLONTARIAT

1. Złożenie wniosku o wolontariat wymaga wskazania następujących danych osobowych przez Użytkownika:
a. imię i nazwisko,
b. data urodzenia,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu,
e. adres zamieszkania,
f. aktualna praca/zajęcie.
2. Złożenie wniosku o wolontariat umożliwia (lecz nie gwarantuje) Użytkownikowi zawarcie z Organizatorem umowy na wolontariat.
3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu, wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO / art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród wolontariuszy oraz umożliwieniu wolontariuszom pracy na rzecz Festiwalu.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
7. Dane osobowe Użytkowników składających wnioski o wolontariat mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) następującemu podmiotowi: Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 na warunkach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC posiada certyfikat Privacy Shield (Tarcza Prywatności), który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wskazuje na odpowiedni stopień ochrony i zabezpieczeń dla przekazywanych danych osobowych.

 

VI.
NEWSLETTER

1. Zapisanie się do usługi “Newsletter” wymaga wskazania przez Użytkownika adresu e-mail, a także potwierdzenia zapisania się do usługi poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny.
2. Zapisanie się do usługi “Newsletter” umożliwia Użytkownikom otrzymywanie od Organizatora informacji na temat najważniejszych wydarzeń w ramach Festiwalu.
3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO / art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród uczestników poprzez zapewnienie im możliwości otrzymywania informacji o najważniejszych wydarzeniach w ramach Festiwalu.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
7. Dane osobowe Użytkowników korzystających z usługi “Newsletter” są przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) następującemu podmiotowi: Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 na warunkach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC posiada certyfikat Privacy Shield (Tarcza Prywatności), który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, wskazuje na odpowiedni stopień ochrony i zabezpieczeń dla przekazywanych danych osobowych.

 

VII.
PLIKI COOKIES

1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies (tzw. ciasteczek).
2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
3. Pliki cookies zawierają, w szczególności, nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
5. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików cookies:
a. cookies sesyjne (session cookies), które jako pliki tymczasowe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki tj. w szczególności do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane w ten sposób informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
b. cookies trwałe (persistent cookies), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Samo zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.
6. Mechanizm plików cookies (sesyjnych oraz trwałych) nie pozwala Administratorowi ani innym podmiotom na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika ani jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
7. Administrator ma prawo wykorzystania plików cookies w następujących celach:
a. odpowiedniej konfiguracji Serwisu, polegającej w szczególności na: rozpoznaniu urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetleniu strony internetowej w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętaniu ustawień wybranych przez Użytkownika oraz zapamiętaniu historii odwiedzonych przez Użytkownika stron w Serwisie;
b. uwierzytelnianiu Użytkownika w Serwisie i zapewnianiu sesji Użytkownika w Serwisie polegającej na poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając, w szczególności, weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponownego wpisywania loginu i hasła;
c. analizowaniu i badaniu oglądalności strony internetowej Serwisu poprzez tworzenie anonimowych statystyk.
8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
9. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.