Beata Przybylska-Maszner

Beata Przybylska-Maszner jest politolożką, profesorą uczelni w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z instytucjonalizacją w procesie integracji europejskiej; wspólną polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony UE; działaniami zewnętrznymi UE. W latach 2001 – 2019 pełniła funkcję wiceprezeski Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Jest autorką i redaktorką wielu monografii poświęconych m.in. polityce zagranicznej UE, ekspertką Sieci Team Europe w Polsce – projektu koordynowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej, recenzentką wielu politologicznych czasopism naukowych.

*** UA ***

Беата Пшибильська-Машнер – політологиня, професорка факультету політології та журналістики Університету Адама Міцкевича в Познані. Її робота зосереджена на питаннях, пов’язаних з інституціоналізацією в процесі європейської інтеграції; спільною зовнішньою, безпековою та оборонною політикою ЄС; зовнішньою діяльність ЄС. У 2001-2019 роках вона була віце-президенткою Центру європейських досліджень та освіти. Вона є авторкою та редакторкою багатьох монографій, зокрема, щодо зовнішньої політики ЄС.