Aleksander Nowak

Aleksander Nowak urodził się w 1979 roku w Gliwicach. W 2001 roku rozpoczął naukę w klasie kompozycji Aleksandra Lasonia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a po jej ukończeniu i otrzymaniu tytułu magistra kontynuował studia w latach 2006–2008 pod kierunkiem Steve’a Rouse’a na Uniwersytecie w Louisville, USA i tam uzyskał tytuł master of arts. Od 2008 roku jest zatrudniony w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach. W 2010 roku otrzymał stopień doktora, w 2016 habilitację, a w 2022 tytuł profesora. Od 2020 roku pełni funkcję kierownika Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki. Od 2011 roku jest prezesem katowickiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich, koordynując festiwale Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, Śląska Trybuna Kompozytorów i Brand New Music.

Aleksander Nowak jest autorem kilkudziesięciu utworów orkiestrowych, kameralnych, solowych (na gitarę lub fortepian), a także scenicznych. Jego twórczość charakteryzuje się klasycznym instrumentarium i narracyjnością – czytelną tylko pozornie, bo kompozytor chętnie łamie jej tok, zaskakując nieoczekiwanymi zmianami brzmieniowymi czy stosując autoironiczny dystans. W wielu przypadkach inspirację dla muzycznych opowieści stanowią własne doświadczenia kompozytora. Fiddler’s Green and White Savannas Never More na orkiestrę kameralną i głosy męskie to swoisty dziennik podróży, którą Nowak odbył ku mroźnej Arktyce. Utwór Last Days of Wanda B. jest pożegnaniem z babcią. W Dzienniku zapełnionym w połowie kompozytor nawiązuje z kolei do historii swojego dziadka. Jego utwory mają też często anegdotyczną przyczynę, jak w przypadku utworu Ciemnowłosa dziewczyna w czarnym sportowym samochodzie (2009) – inspirację do niego stanowiła kobieta, która zatrzymała się na czerwonym świetle w samochodzie obok. Nośnikiem codzienności jest też u kompozytora idiom muzyki popularnej z jej rytmicznością i powtarzalnością. 

Nowak jest autorem opery kameralnej Sudden Rain (libretto Anna Konieczna, 2009), quasi-dramatu muzycznego na głosy solowe i wideo Spoon River (stworzonego we współpracy z Adamem Dudkiem do tekstów Edgara Lee Mastersa, 2013), Space Opera (libretto Georgi Gospodinov, 2015), opery Ahat Ilī. Siostra bogów (libretto Olga Tokarczuk, 2018), za którą kompozytor dostał Paszport Polityki. W 2019 roku odbyła się premiera opery Drach, do której libretto na podstawie własnej śląskiej sagi napisał Szczepan Twardoch, w 2020 i 2021 roku kolejnych dramatów z librettami tego pisarza, składających się na trylogię, Syrena. Melodrama aeterna i Pokora. Dramma Giocoso. W 2021 roku powstał Lo Firgai – Maska, monodram na podstawie opowiadania Maska Stanisława Lema, a w 2022 roku Baśń o sercu, dramat kameralny do libretta Radka Raka, na podstawie powieści Baśń o wężowym sercu.

Na zamówienie Malta Festival Poznań Aleksander Nowak stworzył kompozycję I symfonia – Prawda? do utworu Ryszarda Krynickiego, którą wykonała Sinfonia Varsovia pod batutą Bassema Akiki w 2021 roku.

Aleksander Nowak jest laureatem m.in. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (2007), nagrody Gwarancje Kultury (2011), Stypendium Narodowego Centrum Kultury „Młoda Polska” (2011), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012, 2015), Paszportu Polityki (2018), Nagrody Onetu O!lśnienia (2020), nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej (2020, 2021) oraz Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (2021). Nagrania jego kompozycji: Ahat Ilī. Siostra bogów (2021) oraz Syrena. Melodrama aeterna (2022), zostały wyróżnione nagrodą Fryderyk w kategorii Album roku (muzyka operowa i oratoryjna). 

*** UA ***

Александр Новак народився в 1979 році у місті Гливиці. У 2001 році він почав вивчати композицію на курсі Александра Ласоня в Музичній академії ім. Кароля Шимановського в Катовіцах, а після її закінчення та отримання ступеня магістра продовжив навчання в Університеті Луїсвіля (США) під керівництвом Стіва Рауса у 2006-2008 рр., де здобув ступінь master of arts. З 2008 року працює на кафедрі композиції, диригування та теорії музики Музичній академії в Катовіцах. У 2010 р. отримав ступінь доктора наук, у 2016 р. – габілітованого доктора, у 2022 р. – звання професора. З 2020 року – завідувач кафедри композиції та теорії музики. З 2011 року він є президентом катовіцького відділення Спілки польських композиторів, координує Сілезькі дні сучасної музики, Сілезьку трибуну композиторів і фестиваль Brand New Music.

Александр Новак – автор десятків оркестрових, камерних, сольних (для гітари чи фортепіано) та сценічних творів. Для його творчості характерні класичні інструменти та нарація, яку не вдається передбачити, оскільки композитор часто змінює її звучання, дивуючи несподіваними звуковими трансформаціями чи використовуючи самоіронічну відстороненість. У багатьох випадках музичні історії навіяні власним досвідом композитора. «Fiddler’s Green and White Savannas Never More» для камерного оркестру та чоловічих голосів – це своєрідний щоденник подорожі Новака до морозної Арктики. Композицією «Last Days of Wanda B.» прощається з бабусею. У «Наполовину заповненому щоденнику» композитор звертається до історії життя свого діда. Його твори також часто мають анекдотичне підґрунтя, як у випадку з «Темноволосою дівчиною в чорному спортивному автомобілі» (2009) – причиною була жінка, яка зупинилася на червоне світло в машині поруч. У творчості композитора натхненням є також інтонація поп-музики з її ритмічністю та повторюваністю.

Новак є автором камерної опери «Sudden Rain» (лібрето Анни Конечної, 2009), музичної квазідрами для сольних голосів і відео «Spoon River» (створена у співпраці з Адамом Дудеком на тексти Едгара Лі Мастерса, 2013), «Space Opera» (лібрето Георгія Господінова, 2015), опера «Ahat Ilī. Сестра богів» (лібрето Ольги Токарчук, 2018), за яку композитор отримав премію «Паспорт» журналу «Політика». У 2019 році відбулася прем’єра опери «Drach», лібрето до якої написав Щепан Твардох за мотивами його власної сілезької саги, у 2020 та 2021 роках – наступні драми з лібрето цього ж письменника, які складають трилогію «Русалка. Melodrama aeterna» і «Покора. Dramma Giocoso». У 2021 році була створена монодрама «Lo Firgai –  Maska» за оповіданням Станіслава Лема «Маска», а в 2022 році – камерна драма «Казка про серце» на лібрето Радека Рака за мотивами роману «Казка про зміїне серце».

На замовлення Фестивалю Мальта Познань Александр Новак створив композицію «Перша симфонія – Правда?» до твору Ришарда Криницького у виконанні Sinfonia Varsovia у 2021 році (диригент Бассем Акікі).

Александр Новак є лауреатом «Нагороди маршалка Сілезького воєводства» (2007), нагороди «Гарантії культури» (2011), стипендії Національного центру культури «Молода Польща» (2011), стипендія Міністра культури та національної спадщини (2012, 2015), премії «Паспорт» журналу «Політика» (2018), Awards One Dazzling (2020), нагороди «Корифей польської музики» (2020, 2021) та нагороди Спілки польських композиторів (2021). За записи його творів: «Ahat Ilī. Сестра богів» (2021) і «Русалка. Melodrama aeterna» (2022) удостоєний премії «Фредерік» у номінації «Альбом року» (оперна та ораторіальна музика).